Ultimate Luminox Collection Database

Love Watches? Share:
Luminox Model NoPriceAve. RatingSizeMovementWater ResistanceBattery LifeCaseBezelCase BackCrystalCrownWeightBand
3054 Scott Cassell Specials
$$$$N/A44mmRonda 515200m60 mthsPC CarbonPC CarbonN/AN/AN/A40gFP.3050.20
1513 Deep dive automatic 1500 series
$$$$$N/A44mmETA 2826-2500mN/A316L PVD316L steelN/AN/AN/A158gFP.1500.20 | FP.1500.21 | FP.1500.20Q | FP.1500.21Q
3001 Original Navy SEAL 3000 series
$$$$3.343mmRonda 515200m60 mthsPC CarbonPC CarbonN/AN/AN/A46gFP.L.DPB | FP.3000.21HPL
3051 Navy SEAL colormark 3050 series
$$$$3.744mmRONDA 515200m60 mthsPC CarbonPC CarbonN/AN/AN/A65gFP.3050.20 | FP3050.10
3081.BO Colormark chronograph 3080 series
$$$$4.844mmRonda 5030.D200m54 mthsPC CarbonPC CarbonN/AN/AN/AN/AFP3050.20
3151 Steel colormark 3150 series
$$$$4.344mmRONDA 515200m60 mths316L PVDPC CarbonN/AN/AN/A100gFP.3050.20 | FM.L.BRAC.3150.STPL | FM.L.BRAC.3150.60PL
3183 Steel colormark chronograph 3180 series
$$$$4.044mmRonda 5030.D200m54 mths316L PVDPC CarbonN/AN/AN/A90g (130g w/ bracelet)FP.3050.20 | FM.L.BRAC.3150.STPL | FM.L.BRAC.3150.60PL
3042 OD Military 3040 series
$$$$4.644mmRONDA 515200m60 mthsPC CarbonPC FiberglassN/AN/AN/A54gFN.3900.26.3 | FN.3900.60.3
6265 Modern mariner 6250 series
$$$$5.045mmRonda 715200mN/A316L Steel316L SteelN/AN/AN/A198gFE.6250.20Q | FE.6250.21Q | FE.6250.22B | FM.L.BRAC.6250 | FM.LBRAC.6250.60
6502 Modern mariner 6500 series
$$$$N/A45mmSW220-1200mN/A316L Steel316L SteelSapphire glassSapphire316L Steel205gFP. 6250.20Q | FE.6250.22B | FM.L.BRAC.6500 | FM.LBRAC.6500.60
8153.RP Dive chrono 8150 & 8350 series
$$$$$N/A44mmRonda 5050.B200m54 mths316L PVD316L PVD316L PVDSapphire316L PVD122g (192g w/ bracelet)FP.8050.20 | FM.L.BRAC.8050 | FM.L.BRAC.8360
7051 Colormark 38mm 7050 series
$$$$4.538mmRonda 505200m56 mthsPC CarbonPC CarbonPC CarbonN/AN/A39gFP.7050.20 | FP.7050.10
7257 Steel colormark 38mm
$$$$N/A38mmRonda 705200m45 mths316L Steel316L Steel316L SteelSapphire316L Steel70g (102g w/ bracelet)FE.7250.10Q | FE.7250.21Q | FE.7250.22Q | FE.7250.23B | FM.L.BRAC.7250 | FM.L.BRAC.7250.60